کار با دستگاه

در ورزش فیتنس و بدنسازی بانوان، ورزشکار باید تقریبا دو سوم از زمانش را با دستگاههای ورزشی و باقی را به صورت وزنه آزاد تمرین کند. کار با دستگاههای ورزشی برای بانوان نباید با استفاده از وزنه های خیلی سنگین صورت گیرد چون باعث آسیب دیدگی و کوتاهی عضلات بانوان می‌شود. به همین دلیل کار با دستگاه نیاز به برنامه های تخصصی و دقیق دارد و مربی همزمان باید علاوه بر طراحی تمرین برای کار با دستگاه، حرکاتی که مکمل آنها و بدون استفاده از وزنه می باشند به ورزشکار ارائه دهد تا از آسیب های ورزشی جلوگیری شود.

کار با دستگاه بدنسازی برای بانوان